Asgard Gaming Stadgar 2020

 • 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Asgard Gaming

 • 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Åkersberga

 • 3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till SESUS

 • 4 Ändamål

Föreningens ändamål är att bedriva verksamhet kopplade till datorspelande i Skandinavien, samt att utveckla verksamheten inom datorspel. Föreningen skall även till förmån för dess medlemmar jobba för att främja deras aktivitet och verksamhet.
Verksamheter kan innefatta olika former av IRL träffar, studiecirklar och sammankomster samt att i övrigt bedriva verksamhet som gagnar föreningen och dess medlemmar.

 • 5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden

 • 6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december

 • 7 Medlemskap

Medlemskap beviljas den som betalt medlemsavgift(0 SEK),
godkänner stadgar och syften samt uppfyller kraven för medlemskap i föreningen.
Som medlem antas person som har fyllt 18 år, är boende i Skandinavien och behärskar Svenska, Norska eller kan göra sig förstådd på dessa språk. Undantag kan göras på personer som är 17 år fyllda om föreningen godkänner denne. Undantag kan även göras på andra personer som av föreningen godkänns.

 • 8 Urträde

Medlem som vill gå ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 • 9. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål, skadat föreningens intressen, spridit dålig stämning, uppviglat medlemmar emot varandra eller på något sätt genom sitt agerande grovt har stört andra medlemmar.
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 7 dagar, får tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall beakta vid eventuellt överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen via epost tillställas den berörde.

Beslut om avstängning eller varning fattas av föreningens styrelse i samråd med klagomålskommittén där då samtliga har en röst per position. Beslut skall av den berörde överklagas inom tre veckor. Avstängningen eller varningen skall sedan tas upp av årsmötet eller av särskilt kallat medlemsmöte som beslutar om uteslutning eller om varning skall kvarstå.

 • 10. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte. Föreningen kan inte upplösas så länge minst åtta medlemmar vägrar att godkänna upplösningen. Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Om upplösning av föreningen ska behandlas måste detta framgå av kallelsen till årsmötet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges; att föreningens tillgångar, såväl fysiska som ekonomiska skall användas till enligt nedan bestämt ändamål, även var den upplösta föreningens handlingar skall arkiveras. Föreningens tillgångar skall vid en upplösning av föreningen doneras till lämplig välgörenhetsorganisation. Detta beslutas av sittande styrelse, den sittande styrelsen ombesörjer att donationen genomförs och att föreningens konton avslutas.

 • 11 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare samt max 5 ledamöter. Vid samlingar av styrelsen krävs minsta antalet tre stycken för att vara beslutsfattande. Styrelsens medlemmar innehar en röst att lägga vid omröstningar. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs av årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen som varit betalande medlem under minst ett år.

 • 12. Styrelsens åligganden

När årsmöte eller medlemsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ, och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt att främja medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Tillställa revisorerna räkenskaper enligt §13
 • Förbereda årsmöte
 • Förbereda styrelsens sammanträden och möten
 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras
 • Se till att fattade beslut har verkställts
 • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen
 • Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och organisationer
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
 • Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • Skall betala medlemsavgift samt de avgifter som beslutats av årsmötet
 • Medlem som besitter föreningens egendom och på oaktsamt eller med uppsåt sätt förverkar detta blir ersättningsskyldig för den aktuella egendomen, såväl fysisk så väl som immateriella egendom
 • 14 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 • 15 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

 • 16 Rösträtt

Endast fullt betalande medlem har rösträtt på årsmöte, eller om medlemskapet är gratis måste denne vara inskriven i föreningens medlemslista. Endast närvarande medlem har rösträtt. Endast medlem som har varit medlem i föreningen minst 24 timmar har rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. På styrelsemöten krävs minst fem styrelseledamöter för att vara beslutskraftig.

 • 17 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

 • 18 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är främst årsmötet, därefter medlemsmötet och slutligen styrelsen.

 • 19 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokoll

Föras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser
 3. Fastställande av medlemsavgifter
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 6. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
 7. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
 8. Revisorer samt suppleanter för en tid av 1 år
 9. Eventuella andra poster, exempelvis valberedning
 10. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 • 20 Extra årsmöte

Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Vidare skall med kallelsen följa förslag till föredragningslista och anslås på hemsidan eller på annan lämplig plats tex forum.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas

 • 21 Behandling av personuppgifter

Medlemmarnas personuppgifter är konfidentiella och får bara behandlas av styrelsen och av styrelsen utsedda personer så som poster där tillgång till medlemmarnas uppgifter är viktiga att kunna tillgå. Även revisorer har rätt att få tillgång till medlemslistor.

 • 22 Stadge ändringar

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring skall ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) eller upplösning (§17) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

Notis: Renskrivning och förtydligande av stadgarna utfört av Jacob Koert 2020-12-14

X
X
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux